Acceso participantes

COMUNICACIÓNS

Envío de comunicaciones: desde a Área do Participante.ACCEDER


Nova data límite para o envio dos resumos: 28 de febreiro de 2015

NORMAS PARA COMUNICACIONS CIENTÍFICAS

 1. O tema das Comunicacións ao Congreso será libre, aínda que non se admitirán comunicacións tipo “a propósito dun caso”.
 2. A data límite para o envio dos resumos das comunicacións será o 15 de febreiro de 2015.
 3. Os resumos das comunicacións serán enviados en formato electrónico ao enderezo web do congreso
 4. Haberá un máximo de 6 autores por Comunicación. O primeiro autor e os coautores deberán figurar con nome e primeiro apelido.
 5. Alomenos o  primeiro autor da comunicación deberá estar inscrito no Congreso e indicara de forma precisa o enderezo electronico no que desexa recibir a resolución do Comité Cientifico referente a sua comunicacion.
 6. Os resumos das comunicacións terán un máximo de 250 palabras e deberán estructurarse nos seguintes apartados:
  • TÍTULO
  • AUTORES
  • OBXETIVOS
  • MATERIAL E MÉTODOS
  • RESULTADO
  • CONCLUSIÓNS
 7. O Comité Científico evaluará todos os resumos das  comunicacións sen coñecemento dos autores ou procedencia das mismas, e comunicaralle antes do 1 de marzo ao autor principal a resolución de admitida o excluida al Congreso a súa comunicación.
 8. Os autores das comunicacións aceptadas deberán envialas, unha vez desenroladas, dende a mesma Área de Participante dende a que se enviou a comunicación antes do 1 de abril en formato pdf (a comunicación debera desarrollarse en Power Point e enviar en pdf).Deberán enviar dous presentacións: co fin de avaliar os premios anonimamente nunha delas non figurará ou nome dous autores nin ou Centro/Hospital que tampouco porá figurar nas imaxenes. A outra presentación será completa.
 9. O Comité Cientifico podrá poderá rexeitar aquelas presentacións que non se axusten ás normas ou ao exposto no resumo e seleccionara de entre elas as que considere oportunas para a sua presentacion Oral o que comunicara a os autores antes do 30 de Abril.
 10. Os autores aceptan expresamente a posible difusión da súa comunicación en formato dixital ou noutros formatos aós congresistas asi como a súa publicación na páxina Web da Sociedade Galega de Radioloxia si a organización do Congreso o considera oportuno.
PRESENTACION DAS COMUNICACIONS DEFINITIVAS
 1. As comunicacions definitivas ao Congreso, tanto orais como electronicas poderan presentarse en formato Power Point (en caso de que non se modifique o formato quedarian no formato Pdf no que foran enviadas previamente).
 2. Ningunha presentacion, xa sexa oral ou electronica, debera superar as 30 diapositivas. As imaxes deberan estar en formato JPG.
 3. As comunicacións orais serán entregadas na sede do Congreso como mínimo 2 horas antes da sua exposición.
 4. O tempo para a presentación das comunicacions orais será de 5 minutos (con 2 minutos adicionáis para preguntas-debate).
 5. Todas as comunicacións poderán ser consultadas durante o Congreso en ordenadores a disposición dos congresistas. Posteriormente serán publicadas na páxina web da Sociedade Galega de Radioloxía

 

PREMIOS AS MELLORES COMUNICACIONS

A Sociedade Galega de Radioloxía concederá dous premios de 600€ ás mellores comunicacións científicas presentadas a este XI Congreso Galego de Radioloxía.

NORMAS:

 1. Concorren a estes premios, salvo renuncia dos autores, todas as comunicacións que fosen aceptadas para a súa presentación durante o XI Congreso Galego de Radioloxía, tanto en formato electrónico como oral.
 2. Os Premios recaerán sobre os autores da comunicación e a entrega farase sempre ao primeiro autor aínda que este poderá delegar o premio en calquera dos outros autores da comunicación En este caso deberá comunicalo por escrito a Sociedade Galega de Radioloxía nun prazo máximo de 15 días trás o remate do Congreso
 3. O  Comité Científico do Congreso será o responsable de emitir o fallo dos Premios ás Comunicacións gañadoras e este será inapelable salvo defecto de forma. O presidente do Comité Científico ostentará voto de Calidade en caso necesario.

O resultado farase público durante o Congreso e será publicitado na Web da Sociedade Galega de Radioloxía.